Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos 

UAB „Povydė“, įmonės kodas – 247613720, adresas Aukštaičių g. 88, Panevėžys, LT36116,  telefonas +370 603 24385, el. paštas info@vasaris.lt (toliau – Įmonė) siekia apsaugoti asmenų  privatumą ir gerbia jų teises. Šioje privatumo politikoje aiškiai ir suprantamai aprašoma Įmonės  interneto svetainėje https://vasaris.lt (toliau – Internetinė svetainė) taikomi informacijos rinkimo  ir naudojimo būdai, taip pat ir kita informacija apie Įmonės nuostatas ir būdus užtikrinant asmens  surinktų duomenų apsaugą. Įmonė atkreipia dėmesį, kad ši privatumo politika yra netaikoma, kai  asmenys naršo kitų įmonių internetinėse svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis  jungdamiesi per Įmonės tinklą ar kitas infrastruktūras.  

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju  duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų  reikalavimais. 

 1. Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą  

Įmonė informuoja, kad internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens  duomenys (asmens duomenų kategorijos): 

 • Asmens kontaktiniai duomenys užpildant kontaktų formą: I. Vardas; II. El. Pašto  adresas; III. Kontaktinis telefonas; IV. Užklausos pranešimas; 
 • Susisiekus vienu iš tel. numerių, nurodytais įmonės svetainėje ir siekiant įvykdyti  užsakymą – gali būti saugomi duomenys, susiję su jūsų užsakymu ir užsakovu: I.  Vardas; II. Pavardė; III. Telefono numeris; IV. Data (metai, mėnesis, diena, laikas); V.  Svečių skaičius; 

Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti ir saugojami kartu  su visu aukščiau paminėtu turiniu (įskaitant Vardą, Pavardę, El. pašto adresą, telefono numerį, Datą, Svečių skaičių ar kt.). 

Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais  teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais  teisiniais pagrindais: 

 • Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 24 mėn. laikotarpį. Šis terminas  gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip  įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir  Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar  baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens 

duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir  sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvėjais, kai duomenų perdavimas yra reikalingas  pagal numatytus atvėjus: 

 • LR teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį  teikimą nustato teisės aktų reikalavimai; 

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje  esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl  tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu  taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos  apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje  nurodytais kontaktais. 

 1. Informacija apie slapukus  

Slapukas – duomenų rinkinys, kurį internetinė svetainė integruoja į asmens kompiuterio,  mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti  nuskaitytas (ir/ar panaudotas), kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar kitą  įrenginį. 

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė  sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis  tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti  informacines visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas. 

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiuo būdu: jums apsilankius internetinėje  Įmonės svetainėje pirmą kartą (arba po slapukų ištrynimo/galiojimo laiko) ekrane pasirodo  informacinis pranešimas apie privatumo politiką ir slapukus – paspausdami sutikimo mygtuką jūs  patvirtinate, kad sutinkate su šia privatumo politika, slapukais ir duomenų saugojimo  nuostatomis. 

Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai,  pastarasis gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą slapukų naudojimui – pakeitę nustatymus ir  ištrynę įrašytus slapukus. 

Duomenys apie naudojamus slapukus:

Sesijos slapukai:

PavadinimasDomenasKeliasReikšmė
GPS.youtube.com/1
YSC.youtube.com/IWp5cGn2toU
 

Saugojamieji slapukai:

PavadinimasDomenasKeliasGaliojimas(d)Reikšmė
IDE.doubleclick
.net
/390AHWqTUlHuSW5gGmvzarmUyI2GoXJl1h8UJWSffnPlnDor35E6l-EZ7yiPjDbfFWD
VISITOR_INFO1
_LIVE
.youtube.co
m
/180WzNWcIHV2jg
 1. Subjektų, kurių duomenys renkami ir disponuojami teisės:  

Internetinės svetainės lankytojai turi teisę: 

 • Susipažinti su duomenų rinkimu ir jų tvarkymu, naudojimu; 
 • Reikalauti koreguoti surinktus asmens duomenis; 
 • Reikalauti pašalinti surinktus asmens duomenis; 
 • Apriboti duomenų tvarkymą ir/ar rinkimą; 
 • Nesutikti su duomenų numatytu Įmonės tvarkymu ir laikymu; 

Bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti ir rinkti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo  pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo,  atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų  apsaugos pareigūnu aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Įmone telefonu,  elektroniniu paštu ar paštu siunčiant į Įmonės buveinę. 

Prašymai dėl teisių įvykdymo Įmonei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip  pat turi būti galimybė identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę.  Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę nustatantį (ir/ar) patvirtinantį  dokumentą, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei  prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per kurjerį (ar paštininką), prie prašymo privalo būti  pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi  pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą) ir duomenų subjekto bei atstovo  tapatybę patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją), jeigu nėra kitų racionalių būtų nustatyti atstovo  ir duomenų subjekto tapatybių. 

 1. Asmens duomenų saugumo patvirtinimas 

Įmonė surinktus asmens duomenis tvarko pagal visus LR teisės aktus reikalaujančius įstatymus.  Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Įmonė  užtikrina tinkamas duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti informaciją apie asmens  duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo,  atskleidimo, tuo pačiu ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar naudojimo. 

 1. Skundų tvarka  

Asmenys turi teisę skųsti Įmonės veiksmus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) ir teismui pagal teisės aktų nustatytą tvarką, taip pat skųsti teismui  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (ar neveiklumą). 

 1. Baigiamosios nuostatos  

Įmonės internetinėje svetainėje gali būti nuoroda į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų  internetines svetaines (pvz.: facebook, youtube ar pan.). Pabrėžiama, kad Įmonė nėra atsakinga  už kitų internetinių svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo ir slapukų veikimo, ir rinkimo  veiksmus. Paspaudę nuorodą mūsų internetinėje svetainėje ir po nukreipimo į kitą internetinę  svetainę – rekomenduojame jums susipažinti su kitos internetinės svetainės privatumo politika ir  slapukų bei duomenų saugojimo veiksmais ir taisyklėmis. 

Dėl visų kilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar slapukais, jų veikimu susipažinti galite Įmonės internetinėje svetainėje https://vasaris.lt, arba susisiekti: el. paštu info@vasaris.lt, telefonu +370 603 24385, arba paštu atsiųsdami laišką adresu: Aukštaičių g. 88,  Panevėžys, LT36116, Lietuva.